PROFIL DESA 2018

DOWNLOAD PROFIL DESA BOKOR 2018 KLIK DISINI >> PDF 01DATA PROFIL DESA 2018

 

LOGO PROFIL DESA 2018

PDF 01DATA PROFIL DESA 2018

DATA PROFIL DESA 2018

DESA               : BOKOR

KECAMATAN  : RANGSANG BARAT

KABUPATEN   : KEPULAUAN MERANTI

PROPINSI        : RIAU

TAHUN            : 2018

A. BIDANG PEMERINTAH

I. UMUM

 1. Luas Desa : :  2819 Km
 2. Batas Wilayah

a.Sebelah Utara          : Desa  Sendaur

b.Sebelah Selatan      : Selat  Air Hitam

c.Sebelah Barat          : Desa Telaga Baru

d.SebelahTimur           : Desa Kayu Ara

3.Kondisi Geografis

 1. Ketinggian tanah dari permukaan laut      : 2 -5      Meter
 2. Banyaknya curah hujan                            :  2000-3000    MM
 3. Tofografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : Dataran Rendah
 4. Daerah Abrasi                                          :           ½         Km

4.Orbitasi (Jarak dari pusat  pemerintah  desa)

 1. Jarak dari pusat pemerintah kecamatan :   10   Km / ½ Jam
 2. Jarak dari ibu kota kabupaten                 :   30   Km/ ½  Jam
 3. Jarak ibu kota propinsi                            :   146 Km  /   12   Jam

II. PERTANAHAN

 1. Status

a.Tanah Kas  Desa                           :      9   Buah    5       Ha

b. Tanah Bersertifikat                        :    530  Buah

2. Peruntukan

a.Jalan                                              :    25        Km

b.Permukaan / Permukiman           :     416,5   Ha

c.Perkebunan                                  :    2764    Ha

3. Bangunan

a.Industri :     3    Buah         4     Ha

b.Perkantoran                              :   0,5    Ha

c.Tanah Wakaf                              : 1   Ha

4. Tanah Kering

a.Perkebunan rakyat                 :    61  Ha

5.Tanah Fasilitas Keperluan Umum

a. Lapangan Olahraga             :     2   Ha

b.Kuburan/Pemakaman             :   2   Ha

6.Tanah Hutan

a.Hutan Lebat          :    –     Ha

b.Hutan Belukar          :     20    Ha

c.Hutan Rawa                :    –     Ha

d.Hutan Bakau / Masin :    392   Ha

e.Hutan Wisata             :   37     Ha

7.Tanah Basah

a.Tambak                    :    –     Ha

b.Rawa/Pasang Surut :     –    Ha

c.Kelong/Empang/Kolam :   –    Ha

8.Tanah sawah

a.Irigasi Teknis :           –           Ha

b.Irigasi Setengah Teknis :        –      Ha

c.Irigasi Sederhana :     –     Ha

d.Tadah Hujan :     – Ha

e.Sawah Pasang Surut :    – Ha

III.PENDUDUK

1.Jumlah Penduduk Menurut

aJenis Kelamin

1.Laki-laki              :    1746    Orang

2.Perempuan          :   1674    Orang

Jumlah                     :    3420    Orang

 

b.Kepala Keluarga :           960      KK

c.Kewarganegaraan

1.WNI      : Laki-laki                                 :  1746    Orang

: Perempuan                           :     1674    Orang

Jumlah                                   :     3420    Orang

 

2.WNA         : Laki-laki         :       –     Orang

: Perempuan     :     –      Orang

Jumlah                :     –     Orang

Tabel – 1: DataJumlahPenduduk

 

Dusun Durian Dusun Cempedak Dusun Manggis Dusun Kelapa
JumlahPenduduk

 

1004  834 672 910

 

2.Jumlah Penduduk menurut Agama / Penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

a.Islam                         :    3248    Orang

b.Kristen                   :     26       Orang

c.Khatolik/Protestan :        –      Orang

d.Hindu                         :       –      Orang

e.Budha                     :     135      Orang

f.Konghuchu              :     11        Orang

3.Jumlah Penduduk Menurut Usia

a.

 1. 0 – 6 Tahun                 :    351      Orang
 2. 7 – 12 Tahun                :   387      Orang
 3. 13 – 18 Tahun          :  377      Orang
 4. 19 – 24 Tahun               :     396      Orang
 5. 25 – 55 Tahun             :    1560    Orang
 6. 56 – 79 Tahun              :      347      Orang
 7. 80 Tahun Keatas           :  19        Orang

b.

 1. 0 – 4  Tahun                                     :           234      Orang
 2. 5 – 9  Tahun                                     :           303      Orang
 3. 10 – 14 Tahun                                     :           328      Orang
 4. 15 – 19 Tahun                                     :           319      Orang
 5. 20 – 24 Tahun                                     :           327      Orang
 6. 25 – 29 Tahun                                     :           285      Orang
 7. 30 – 34 Tahun                                     :           286      Orang
 8. 35 – 39 Tahun                                     :           326      Orang
 9. 40 Tahun Keatas                          :           1029    Orang

c.

 1. 0 – 5 Tahun                                     :           293      Orang
 2. 6 – 16 Tahun                                     :           710      Orang
 3. 17 – 25 Tahun                                     :           565      Orang
 4. 26 – 55 Tahun :           1503    Orang
 5. 56 Tahun Keatas                          :           366      Orang

4.Kelompok Pendidikan

 1. 3 – 6 Tahun                                      :           215      Orang
 2. 7 – 12 Tahun                                      :           387      Orang
 3. 13 – 15 Tahun                                      :           200      Orang
 4. 16 – 18 Tahun                                      :           177      Orang
 5. 19     Tahun Keatas                          :           2322    Orang

5.Kelompok Tenaga Kerja

 1. 18 – 22 Tahun                                      :           319      Orang
 2. 23 – 27 Tahun                                      :           294      Orang
 3. 28 – 37 Tahun                                      :           625      Orang
 4. 38 – 55 Tahun                                      :           772      Orang
 5. 56 Tahun Keatas                          :           366      Orang

6.Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

a.Lulusan Pendidikan Umum

 1. Taman Kanak-kanak                         :           35        Orang
 2. Tamat Dasar (SD)                              :           1241    Orang
 3. Tamat SLTP Sederajat             :           701      Orang
 4. Tamat SLTA Sederajat                       :           595      Orang
 5. Tamat AKADEMI / D1/D2 / D3 :           76        Orang
 6. Tamat Sarjana / S1                         :           85        Orang
 7. Tamat Sarjana S2 – S3 :           1          Orang

b.Lulusan Pendidikan Khusus

 1. Pondok Pesantren                         :           9          Orang
 2. Madrasah                         :           47        Orang
 3. Khusus / Keterampilan :           40        Orang

7.Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian

 1. Petani

a.Petani Pekebun Penggarap Tanah: 386      Orang

b.BuruhTani :           50        Orang

2.Nelayan :           40        Orang

3.Pengusaha Sedang :           –           Orang

4.Industri Kecil :           3          Orang

5.Buruh Industri             :           40        Orang

6.Buruh Bangunan :           305      Orang

7.Buruh Tambang                                 :           –           Orang

8.Buruh Perkebunan :           280      Orang

9.Pedagang :           39        Orang

10.PNS :           34        Orang

11.ABRI/TNI :           1          Orang

12.POLRI :           1          Orang

13.Karyawan Honorer /Guru Honorer :           112      Orang

14.Pensionan (PNS /TNI/ POLRI :           –           Orang

15.Bengkel                         :           7          Orang

16.Peternak

a.Sapi Perah :           –           Orang

b.Sapi Biasa :           48        Orang

c.Kerbau :           –           Orang

d.Kambing :           68        Orang

e.Bebek/Itik :           8          Orang

f.Ayam :           295      Orang

g.Dll :           659      Orang

8.Jumlah Penduduk Menurut Mobilitas / Mutasi Penduduk

a.Lahir

 1. Laki – laki                         :           26        Orang
 2. Perempuan                         :           15        Orang

Jumlah                                                 :           41        Orang

b.Mati

 1. Laki – laki                         :           11        Orang
 2. Perempuan             :           6          Orang

Jumlah                                                 :           17        Orang

c.Datang

 1. Laki – laki                         :           28        Orang
 2. Perempuan                         :           24        Orang

Jumlah                                                 :           52        Orang

d.Pindah

 1. Laki – laki                         :           29        Orang
 2. Perempuan                         :           43        Orang

Jumlah                                                 :           72        Orang

IV.JUMLAH PERANGKAT DESA

 1. Kepala Desa                         :           1          Orang
 2. Sekdes                                     :           1          Orang
 3. Kepala Seksi                         :           3          Orang
 4. Kepala Urusan :           3          Orang
 5. Staf Keuangan (Bendahara Desa)                                    :           1          Orang
 6. Kepala Dusun                         :           4          Orang

V.PEMBINA RT / RW

  1. Jumlah RT                         :           24        Orang
  2. Jumlah RW                         :           8          Orang

  Jumlah RT + RW                         :           32        Orang

VI.JUMLAH PELAYANAN MASYARAKAT

 1. Pelayanan Umum                         :           8          Orang
 2. Pelayanan Kependudukan :           2          Orang
 3. Pelayanan Legalisasi                         :           2          Orang
 4. Pelayanan Informasi Desa :           3          Orang

VII.PAJAK / RETRIBUSI

 1. Pajak Bumi dan Bangunan
 2. Jumlah Wajib Pajak (WP)                              :           949                  Orang
 3. Jumlah SPPT                         :           673.373      Rupiah
 4. Jumlah Ketetapan                         :           673.373      Rupiah

Jumlah Realisasi                                             :           8.588.375        Rupiah

VIII.BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

 1. Jumlah / Tanggal
 2. Jumlah Anggota BPD                                     :    11   Orang
 3. Tanggal, Bulan dan Tahun Pembentukan BPD :    07 November 2014
 4. Data Kelembagaan LKMD

Jumlah Anggota LKMD                                               :     07  Orang

IX.KEPUTUSAN DESA

 1. Jumlah Keputusan Desa yang ditetapkan             :     15  Buah

X.KEPUTUSAN KEPALA DESA

 1. Jumlah Keputusan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Desa :           –           Buah
 2. Jumlah Keputusan yang merupakan Kebijaksanaan

Kepala Desa                                                                                  :           –           Buah

 1. Jumlah Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur :           15        Buah
 2. Jumlah Keputusan Kepala Desa yang bersifat tidak mengatur :           –           Buah

XI.KEUANGAN DAN SUMBER – SUMBER PENDAPATAN DESA

 1. Keuangan
 2. Penerimaan Anggaran Rutin :Rp. 1.855.047.700
 3. Pengeluaran Anggaran Rutin :Rp.    1.907.180.000
 4. Penerimaan Anggaran Pembangunan :Rp.    977.965.754
 5. Pengeluaran Anggaran Pembangunan :Rp.      923.173.000

 

 1. Sumber Pendapatan Asli Desa

Tanah Kas Desa :Rp.      –

Pasar Desa                         :Rp.      –

Pungutan Desa :Rp.      –

Swadaya masyarakat :Rp.

Hasil Gotong Royong :Rp.     –

Jumlah                                                             :Rp.     –

7.Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

 1. Tuntutan Ganti Kerugian     Rp.  30.664.904

Jumlah                                                             :Rp.     –

 1. Pemerintah Pusat ( Dana Desa ) :Rp.  .  1.096.715.000
 2. Pemda TK.I ( Provinsi ) :Rp. 100.000.000
 3. Pemda TK.II                                                 :Rp –
 • Alokasi Dana Desa ( ADD ) Baru direalisasi 100 % :Rp.  757.632.600

 

XII.KEAMANAN DESA

 1. Pembina Hansip/LINMAS

a.Jumlah Anggota Hansip/LINMAS :           07        Orang

b.Alat Pemadam Kebakaran                         :           2          Buah

c.Jumlah Hansip/LINMAS Terlatih :           07        Orang

2.Ketentraman Ketertiban

 1. Jumlah Kejadian Kriminal                         :           –           Kali
 2. Jumlah Bencana Alam                         :           –           Kali
 3. Jumlah Operasi Penertiban                         :           –           Kali
 4. Jumlah Penyuluhan                         :           2          Kali
 5. Jumlah POSKAMLING                         :           4          Buah
 6. Jumlah Kenakalan Remaja                         :           –           Kali
 7. Jumlah Peronda Kampung                         :           2          Kali

3.Idiologi dan Politik

a.Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

 1. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan :      –    Organisasi

b.Pemilihan Umum Tahun :           2017

 1. Jumlah Pemilih :           –                       Orang
 2. Jumlah TPS :           –                       Buah
 3. Hasil Pemilihan Umum             : Tertib  Aman  dan  Lancar

c.Pembinaan dan Pengawasan bekas NAPI/ TAPOL G.30 S/PKI

 1. Jumlah bekas NAPI :           –           Orang

 

XIII.SURVEY DAN PENELITIAN

 1. Jumlah Survey dan Penelitian                                          :           2          Kali
 2. Kulyah Kerja Nyata (KKN)                                                            :           12        Orang
 3. Epidisi Nusantara Jaya :           25        Orang

XIV. BIDANG PEMBANGUNAN

I.AGAMA

Sarana Peribadahan

 1. Jumlah Masjid                                                 :           4          Buah
 2. Jumlah Mushola                                     :           4          Buah
 3. Jumlah Gereja                                                            :           –           Buah
 4. Jumlah Wihara :           –           Buah
 5. Jumlah Pura                                     :           –           Buah

II.KESEHATAN

 1. Poskesdes / Balai Pelayanan Masyarakat :           1          Buah
 2. POSYANDU                         :           4          Buah
 

NO

 

JENIS PENDIDIKAN

NEGERI SWASTA
GEDUNG GURU PNS GURU HONOR MURID GEDUNG GURU MURID
BUAH LK PR LK PR LK PR BUAH LK PR LK PR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 PAUD 3  MASIH MENUMPANG 9 25 18
2 TK 2 MASIH MENUMPANG 6 15 18
3 RA AL AMIN 1 MASIH MENUMPANG 5 11 23
4 SEKOLAH DASAR 3 4 18 7 4 179 157
5  MTs Al Huda 1 1 4 7 31 28
6 SMP / MTs Sekolah Diluar Desa Bokor 43 50
7 SMA/Sederajat Sekolah Di Luar Desa Bokor 12 8 37 49

 

III.PENDIDIKAN

 1. PENDIDIKAN UMUM
 1. PENDIDIKAN KHUSUS
  NO JENIS PENDIDIKAN GEDUNG GURU/PELATIH MURID
  BUAH LK PR LK PR
  1 2 3 4 5 6 7
  1 MDTA AL HADI 1 3 4 72 66
   2 MDTA NURUL DINIYAH 1 6 16 26
  JUMLAH 2 3 10 88 92

IV.SARANA OLAH RAGA KESENIAN/BUDAYA DAN SOSIAL

 1. Olah Raga

a.Lapangan Sepak Bola :           3          Buah

b.Lapangan Bola Volly                                                        :           7          Buah

c.Lapangan Bulu Tangkis :           1          Buah

d.Lapangan Tenis Meja :           1          Buah

e.Lapangan Bola  Takraw                                                   :           1          Buah

2.Kesenian / Kebudayaan

a.Gedung Kesenian                         :           1          Buah

V.PRASARANA PERHUBUNGAN

 1. Jalan

a.Dusun / Lingkungan :           15        Km

b.Desa :           10        Km

2.Jembatan :           1          Buah

3.Pelabuhan

1.Laut :           3          Buah

2.Sungai :           6          Buah

 

VI.KOMUNIKASI

 1. Telepon Umum :           1          Buah
 2. Pemilik Pesawat TV                                                        :           564      Buah
 3. Pemilik Antena Par abol :           515      Buah

 

VII.ALAT TRANSPORTASI

 1. Sepeda :           600      Buah
 2. Gerobak :           56        Buah
 3. Sepeda Motor :           700      Buah
 4. Perahu Dayung :           83        Buah
 5. Perahu Motor :           40        Buah
 6. Kendaraan Dinas :           –           Buah

 

VII.INDUSTRI

 1. Besar :           2          Buah
 2. Kecil :           1          Buah

IX.PENGAIRAN

 1. Sumur Bor :           12        Buah
 2. PAH :           341      Buah

X.PERTANIAN

 1. Ketela Pohon :           –           Ha
 2. Pisang :           5       Ha
 3. Cabe :           5       Ha
 4. Persawahan :           –           Ha
 5. Kacang Panjang :           0,5       Ha
 6. Durian :           20        Ha
 7. Rambutan :           0,5       Ha
 8. Cempedak :           10        Ha
 9. Manggis :           15        Ha

XI.PERKEBUNAN

 1. Kelapa :           120      Ha
 2. Karet :           450      Ha
 3. Sagu :           360      Ha
 4. Kopi :           –           Ha
 5. Pinang :           5       Ha

XII . PERTERNAKAN

 1. Ayam Kampung :           2100    Ekor
 2. Ayam Putih :           40        Ekor
 3. Itik :           40        Ekor
 4. Angsa :           8          Ekor
 5. Kambing :           148      Ekor
 6. Sapi :           83        Ekor
 7. Lembu :           –           Ekor

XII.PERDAGANGAN/JASA

 1. Warung / Kedai Kelontong :           32        Buah
 2. Pedagang Keliling :           3          Buah
 3. APMS :           2          Buah
 4. Grosir :           –           Buah
 5. Dialer :           –           Buah
 6. Pedagang Buah :           –           Buah

XIII.PERUMAHAN

 1. Rumah Permanen :           35        Buah
 2. Rumah Semi Permanen :           102      Buah
 3. Rumah Panggung :           –           Buah
 4. Rumah Sederhana ( Sejahtra ) :           454      Buah
 5. Rumah Sangat Sederhana Sekali (Prasejahtera)           :           118      Buah

 

XIV.JUMLAH PROYEK YANG DIBIAYAI

 1. Swadaya Masyarakat :     –     Buah Nilai Rp.
 2. Pemerintah Pusat             :     –     Buah Nilai Rp.
 3. Pemerintah Provinsi :     –     Buah Nilai Rp.
 4. Pemerintah Daerah :     –     Buah Nilai Rp.
 5. Program PMM                                    :     –     Buah Nilai Rp.

XV.TYPELOGI DESA :

XVI.KELEMBAGAAN DESA

 1. Jumlah Pengurus LKMD :           5          Orang
 2. Jumlah Kader Pembangunan Desa :           1          orang
 3. PKK :           41        Orang
 4. Jumlah Tim Penggerak PKK :           31        Orang
 5. Jumlah Kader PKK :           10        Orang

C.BIDANG KEMASYARAKATAN

I.KEAGAMAAN

 1. Majlis Ta’lim :           5  Kelompok    500      Orang
 2. Remaja Masjid :           1  Kelompok    37       Orang

 

II.KESEHATAN

1.Rumah Sakit Khusus

 1. Poskesdes                         :           1          Buah
 2. Tenaga Bidan             :           1          Orang
 3. Jumlah Pasien Bulan 1,2,3 dan 4 :           275      Orang
 4. Jumlah Pasien Bulan 5,6,7 dan 8 :           249      Orang
 5. Jumlah Pasien Bulan 9,10,11 dan 12                         :           273      Orang
 6. Posyandu
 7. Jumlah Kader Posyandu : 24        Orang
 8. Dukun Bayi                         :           7          Orang
 9. Dukun / Tabib                                     :           9          Orang

 

 • OLAHRAGA
 1. Sepak Bola                         :     5    Kesebelasan
 2. Volley Ball                                                                              :     7    Perkumpulan
 3. Bulu Tangkis                                     :     2    Perkumpulan
 4. Tenis Meja                         :     1    Perkumpulan
 5. Sepak Takraw             :     1    Perkumpulan

 

 1. KESENIAN / BUDAYA
 2. Orkes Melayu                                                             :      –    Perkumpulan
 3. Kasidah / Rebana                                                             :      1   Perkumpulan
 4. Kompang :      3   Perkumpulan
 5. Sanggar Kesenian :      2   Perkumpulan

 

 1. ORGANISASI SOSIAL
 2. Kelompok PKK                                                 :           40        Anggota
 3. Dasawisma                                     :             24      Anggota
 4. Penyandang Tuna
 5. Tuna Netra :           3          Orang
 6. Tuna Rungu :           3          Orang
 7. Bisu :           6          Orang
 8. Lumpuh :           5          Orang
 9. Pincang :           1          Orang
 10. Sumbing :           1          Orang
 11. Idiot :           1          Orang
 12. Stres :           2          Orang

 

 1. TENAGA KERJA
 2. Tenaga Kerja Menurut Mata Pencaharian
 3. Petani/Pekebun Mengarap Tanah :           386      Orang
 4. Buruh Tani             :           50        Orang
 5. Nelayan                                     :           40        Orang
 6. Pengrajin/Industri Menegah             :           3          Orang
 7. Pengrajin / Industri Kecil :           65        Orang
 8. Buruh Industri                         :           40        Orang
 9. Buruh Bangunan                         :           305      Orang
 10. Buruh Kebun                         :           280      Orang
 11. Perdagangan                         :           39        Orang
 12. PNS :           34        Orang
 13. TNI/POLRI                         :           1          Orang
 14. Karyawan Honorer dan Guru Honorer :           112      Oramg
 15. Peternak                                                                         :           150      Orang
 16. Bengkel :           7          Orang
 17. Lain-lain                         :           863      Orang

 

         a.n.Pj.KEPALA DESA BOKOR

S E K D E S

 

 

 

MUSTAFA